NAME:Santiago White
MODEL NO:51_110_Santiago_White
DIMENSIONS: